Neziskovky

Subjekty, které jsou do souboru označeného jako neziskový sektor zařazeny, rozlišujeme podle právního základu na právnické osoby soukromého práva a právnické osoby veřejného práva. Náš právní řád nepoužívá pojem neziskové organizace, ale v souvislosti s neziskovým sektorem se o nevýdělečných organizacích bez ohledu na soukromý či veřejný charakter zmiňuje zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., kde je nezisková organizace vnímána z pohledu poplatníka, který není založem za účelem podnikání podle obchodního zákoníku.

Neziskové organizace jsou často zaměřeny na řešení problémů v oblastech, jako jsou chudoba, sociální vyloučení, zdravotní péče, ochrana přírody a mnoho dalších. Tyto organizace mohou poskytovat pomoc a podporu těm, kteří ji potřebují. Mohou také hrát klíčovou roli v zlepšování místních komunit. 

Silné sociální cítění obyvatel má silné kořeny, které překonalo doby národnostního i politického útlaku. Neziskové orgahizace se datují do 9. století a od počátku jsou spjaty s historií občanského sektoru.

Charita a dobrovolnictví má v Evropě dlouhou tradici je spjata s činností církve, která byla vykonávána prostřednictvím církevních ústavů. Péče o chudé byla realizována nejen církví, ale i při univerzitách v rámci řady nadací i za podpor kostelů.

Mnohé z těchto organizací mohou být zaměřeny na řešení konkrétních problémů, jako jsou bezdomovci, špatné vzdělání, zdravotní rizika atd. Spolupráce s takovými organizacemi může vést k většímu pochopení a lepšímu řešení těchto problémů. Oblasti zájmu jsou také chrana lidských práv a podpora svobody projevu, svobodu sdružování a další základní lidská práva. Tyto organizace mohou také bojovat proti diskriminaci, rasismu a dalším formám nespravedlnosti.

Neziskové organizace jsou organizace, které nejsou zaměřené na ziskové účely, ale na dosažení určitého společenského, environmentálního nebo kulturního cíle. Tyto organizace se obvykle řídí jinými pravidly než obchodní organizace a mohou být založeny jako charitativní organizace, nadace, spolky, sdružení, nevládní organizace a další. Cílem neziskových organizací může být například pomoci potřebným lidem, bojovat proti chudobě, zlepšovat zdravotnictví, podporovat vzdělávání, chránit životní prostředí, propagovat kulturu a umění a podobně.

Cílem neziskové organizace neí zisk, ale dosažení užitku, který je realizován prostřednictvím veřejné služby. Jsou právnickými osobami, které nejsou založené za účelem podnikání, i přes to, že sílem není dosažení zisku, zisk se rozpouští v rámci realizace stanovených cílů a uspokojují tak konkrétní potřeby občanů a komunit.

Financovány mohou i být z veřejných rozpočtů.

Významné jsou také oblasti inovace a výzkumu. Některé organizace jsou zaměřeny na řešení konkrétních problémů a hledají nové a inovativní způsoby, jak tyto problémy řešit. Tyto organizace mohou také podporovat výzkum v oblastech, jako jsou vzdělání, zdravotní péče, ochrana přírody. Mohou být aktivní v politických a společenských otázkách a usilovat o změny ve společnosti. Tyto organizace mohou také podporovat aktivní občanství a vzdělávat veřejnost o různých společenských tématech.

V národním hospodářství mají vymezený prostor podle principu financování. V tomto sektoru subjekty neziskového sektoru získávají spro svoji činnost prostředky pomocí přerozdělovacích procesů.

Předpokládá se, že výsledkem činnosti neziskových organizací není klasické generování zisku, ale obecně jim jde o dosahování obecně prospěšných cílů. Musí ale získávat finanční prostředky, hromadit kapitál, ale odlišně s ním zacházejí. Na rozdíl od právnických osob podnikatelského typu pouze podle zákona či vnitřních předpisů rozpouští za stanovených podnímek kapitál na stanovené cíle.

info@neziskovky.org